Home Contact Sitemap familieboom
Hoofdpersonen:
Meer informatie

 

Diverse foto's

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijmaking: opmerkingen van Ali Dulfer-Ploeg in verslag over oorlogsperiode:

p.15: De 7e mei 1944 is Vader vol over een met grote meerderheid van stemmen genomen Synodebesluit. Hij schrijft verder. De tweespalt die onze kerken thans beroert vervult ons hier met grote zorg. Dat zulke gebeurtenissen in de adembenauwende tijd kunnen plaatsvinden is voor ons onbegrijpelijk. Waar gaan we heen als zelfs in de kerk het gezag niet meer geeerbiedigd wordt. Me dunkt dat een Synodale uitspraak als nu gedaan gehandhaafd dient te worden. Hoezeer het ons ook moge spijten voor hem die de bestraffing kreeg, Professor Schilder.

p. 16: In zijn brief van 18 juni komt hij weer terug op het Synodebesluit en schrijft erover: ' Aanvankelijk stond ik voor 100% achter de Synode, nu niet meer. Toch hoop ik dat de scheiding voorkomen wordt.' Op deze brief schijn ik nogal fel gereageerd te hebben. In zijn brief van 26 juni blijkt hij zeer beduusd omdat ik zo van leer trok over allerlei dingen. We worden het samen best eens over ons standpunt inzake de kerkelijke kwesties. Laten we er over zwijgen tot ik behouden weerkeer. Na de oorlog bleek dat de bewuste brief van hand tot hand gegaan was. Het was maar goed dat ik daar niets van geweten heb.

p. 16: In juli 1944 schrijft hij nog eens over de Synode. 'Wat we in 1834 en 1886 ver van ons afwierpen, namelijk Synodale hierarchie, zouden we nu in nog ergere mate terugkrijgen.'

p. 41: Het was niet alleen het oorlogsverleden dat Vader moeilijk kon verwerken. Ook de teleurstelling op kerkelijk gebied, de verdeeldheid, het ontstaan van de kerk artikel 31. In gevangenschap was ook de heer P.Jongeling (later leider van het GPV) van mening dat er onder geen enkele voorwaarde een kerkscheuring mocht komen en de politieke verwarring mocht niet uitmonden in de oprichting van een nieuwe politieke partij. Vader had het er moeilijk mee. Hij kon dit maar niet begrijpen. De bezoeken van Ds Jager uit Voorthuizen eindigden toen hem duidelijk was dat Vader er niet over peinsde met hem mee te gaan.

 

Dulfer - Johannes Hendrik (1912 - 1983)

Anti-Revolutionaire Partij

Henk was reeds vroeg actief in de partij. Bij het 50-jarig bestaan van de A.R. kiesvereniging "Nederland en Oranje" op 22 maart 1935 deed hij mee aan een allegorische voorstelling onder de titel "ANNO 1885". 

Oranjevereniging Ede (1935)
Op de foto staan van links naar rechts: H. de Nooij, W. Veenendaal, M. v.d. Hoef, A.M. Jochemsen, J.H. Dulfer, W. Hartog, B. Pereboom, J. Schokker, H. v.d. Hoef, A. Jochemsen, en W. de Nooij.

Henk was zeer geinteresseerd in politiek. Dat blijkt niet alleen uit zijn actieve deelname in besturen, maar ook uit zijn verzameling verkiezingsdocumenten en -posters (zie bruine map in archief).

Kiesvereniging Wageningen: voorzitter van 1959-1966 (zie dankbrief van bestuur)

Statencentrale Ede: lid van bestuur

Provinciaal Comit� Gelderland van A.R. Kiesverenigingen namens Statencentrale Ede: .. - 1969 (penningmeester van .. - 1969)

Centraal Comit� van A.R. Kiesverenigingen namens Provinciaal Comit� Gelderland; lid van bestuur in de periode ....

Gereformeerde kerk

Lid van het Provinciaal bestuur van de afdeling Gelderland van de Bond van Jongelings Verenigingen op Gereformeerde Grondslag (kortweg aangeduid als J.V.). Er is een kopie van de Geldersche Kerkbode van 6 januari 1934 bewaard gebleven (zie archief) waarin een foto van de jubileumvergadering in 1934 staat (Henk staat op 2de rij, 2de van links). Via de gezamenlijke activiteiten van de J.V. met de vrouwelijke pendant M.V. leerde Henk zijn toekomstige vrouw Ali Ploeg kennen. Zij was actief in Ermelo.

Ede: Erevoorzitter van de zusterkring (tekening van de Zuiderkerk - gemaakt door Joop Haffmans - werd op 18 mei 1942 ondertekend door de aanwezige dames en door de Eerevoorzitter J.H. Dulfer)

Wageningen: lid van Commissie van Beheer

Amsterdam-Bijlmermeer: lid van Commissie van Beheer

Tante Loes (januari 2000) antwoordt op vraag van Gerard of de Vrijmaking nooit een punt van discussie geweest is dat het haar niet verbaasd zou hebben als Henk zich tot Vrijmaking aangetrokken voelde. Voor de oorlog was hij een grote fan van Professor K. Schilder (zie briefje van Schilder d.d. 23 januari 1934). Had veel van zijn boeken. In de oorlog was de latere voortrekker van het GPV, Piet Jongeling, in Sachsenhausen een grote vriend van Henk. Volgens Tante Loes heeft Moeder (Ali Ploeg) hem waarschijnlijk van stappen in die richting afgehouden.

Volgens Tante Riek U. (januari 2000) speelde de hele kwestie van de vrijmaking in Ede niet. Er was dus eigenlijk geen keuze nodig.

In haar verslag over de oorlogsperiode maakte Ali Dulfer-Ploeg ook enkele opmerkingen over de vrijmaking (zie linkerkolom).

Christelijk onderwijs

  • mede-oprichter van de Christelijk Nationale School te Ede
  • lid van het bestuurvan de Stichting Protestantse Scholen in de Bijlmermeer (Amsterdam)

Oranjevereniging Ede

Bij het x-jarig bestaan van de Oranjevereniging droeg hij in zaal Reehorst in Ede  een gedicht voor (zie pagina over karakter). Prachtig, volgens zijn zus Loes.

Jubileum Oranjevereniging Ede (rechts Henk)