Home Contact Sitemap familieboom
Hoofdpersonen:
Meer informatie

 

Lucie heeft in de loop der jaren meerdere kunstwerken van Solomon Raj gekocht. O.a.

hier foto's invoegen

 

Solomon Raj (1921 - ...)

Solomon Raj werd geboren in Zuid India in 19.. Hij kwam voort uit de groep van de Dalits, de kastenlozen. Als bekend theoloog en kunstenaar verloochende hij zijn afkomst niet.

Lucie kwam in haar functie secretaris Azi� voor Zending en Werelddiakonaat in contact met hem.  Het 'klikte'. Zij kocht enkele van zijn werken.

In 1987 was de zending/missiekalender geheel op zijn werk gebaseerd. 

Op maandag 18 november 2002 woonde Gerard een voordracht van Solomon Raj bij in het kader van het IIMO Colloquium on Intercultural Theology. Zijn voordracht India: Intercultural Reading of the Bible through Christian Art werd gehouden in het Dienstencentrum van de SoW-kerken in Utrecht. Daar waren ook batiks en woodprints van hem tentoongesteld. Ter toelichting van zijn betoog liet hij m.b.v. enkele dia's relevante onderdelen van zijn werk zien.

Solomon startte met de opmerking dat "Scriptures are not text, but communication." In India gaat het dan vooral om communicatie met Hindu's.  Tussen Christenen en Hindu's bestaan allerlei verschillen. Daar waar Biblical life met een rechte lijn weergegeven wordt (van 'In den beginne' in Genesis tot het 'einde der tijden in het boek Openbaring), wordt Hindu life gekarakteriseerd door 'endless circles' (zoals het opkomen en ondergaan van de zon). 

Hindu's vinden de bijbelse gelijkenissen (parabels) mooi, maar willen de Bijbel iet zien als een 'book of guidance'. Verschillende concepten zoals het begrip Zoon van God en de eenmalige Gods-openbaring in Jezus zijn onacceptabel. I.p.v. one-time incarnation meent de Hindu dat God steeds weer komt. Dat past natuurlijk ook bij hun concept van 'karma'.

Woordkeuze is erg belangrijk in het overbruggen van de kloof tussen Christenen en Hindu's. Daarom gebruikt een bekende Indi�r die Christen werd voor Jezus het woord Guru en spreekt van Master i.p.v. Lord. Het kiezen van goede woorden en concepten is ook belangrijk weerstand te bieden tegen de mening van fanatieke Hindu's dat Indi�rs geen Christen kunnen zijn; een christen Indi�r is in hun ogen een westerling. Hindu's zeggen in dit verband soms ook "Give us Christ, not Christianity".

Solomon Raj probeert mede daarom in zijn kunst ook Indiase symbolen te gebruiken zoals de lotusbloem en de zon. De lotusbloem is dan bijv. het symbool 'from depth/darkness into life'. Gods hand wordt gekenmerkt door een 'duim tegen wijsvinger' i.p.v. de traditionele 'duim tegen ringvinger'. Voor God wordt door hem verder het symbool 'vuur' gebruikt. Ook introduceert hij het 'wiel' als symbool van voortgaande openbaring, Gods plan dat ten uitvoer komt. 

In tegenstelling tot de Hindu's, meestal uit hogere kastes, hebben de Dalits minder preconcepties. Zij nemen daarom ook makkelijker westerse muziek/melodie�n op. Gebruik van traditionele Indiase melodie�n levert zelfs moeilijkheden op. Ze weten niet dat veel westerse kerkmelodie�n uit dance halls, etc komen.

Solomon Raj beeldt Jezus vaak uit bij/tussen de mensen; vooral de armen en verdrukten. Bekend is zijn houtsnede van 'Jezus en de vluchtelingen', maar ook 'Jezus tussen de gebukten' dat wij in de gang hebben hangen.

Een ander goed beeld voor christenen is Fishers of Men, maar dat wordt snel verkeerd uitgelegd. Hindu's zeggen dan dat Christenen bezig zijn met 'harvesting of souls'.  Daarom prefereert hij momenteel het beeld van 'new wine skins'. Voor de kerk gebruikt hij het beeld van een omgekeerde boom met de takken/vruchten op de aarde en de wortels in de hemel.

Interessant is dat aan het begin van de vorige eeuw beroemde niet-christelijke kunstenaars vanuit het christendom 'kruis' en 'lijden' in hun kunst introduceerden. In de traditionele Indiase kunst werd alleen het volmaakte, mooie, perfecte tot uitbeelding gebracht. Het slechte laten zien zou 'bad luck' brengen. Het kruis was voor hen een 'sign of the suffering people, the oppressed, the downtrodden'.  Het werd getoond als een aanklacht tegen de onderdrukker.

(Dr Houtepen uit Nijmegen wijst erop dat ook in de westerse kultuur een dergelijke trend zichtbaar is. Figureerden in standbeelden eerst koningen/vorsten en generaals, in de loop van de 20ste eeuw kwam er meer aandacht voor de slachtoffers. Er lijkt dus sprake van een meer algemeen cultureel verschijnsel.) 

Solomon Raj meent dat de westerse missionarissen niet teveel op het verkondigen van de hemel gericht waren, maar zich juist heel sterk bezig hielden met de 'laagsten'; met zorg voor 'weduwen en wezen', armen, zieken, onderwijs, etc. Niet voor niets bestaat 80% van de christenen uit Dalits.

Christelijke kunstenaars in India hebben het probleem dat hun kunst gezien wordt als 'propaganda', terwijl Hindu kunst direct het predikaat 'culture' krijgt.

Zie verder het boekje: Dr Solomon Raj, Gods geest bevrijdt, meditaties bij twaalf houtgravures, uitgegeven door Kerkinactie.

Sinds april 2003 heeft hij een eigen web site: www.solomonrajarts.com. Daarop staat onder exhibitions ookonderstaande foto met Lucie en Ad Mook.