Home Contact Sitemap familieboom
Hoofdpersonen:
Meer informatie

Oorkonde ter gelegenheid van benoeming tot erelid van vereniging Chr. ULO school te Ede.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Krantenberichtje uit 1929?

 

Gerrit Hendrik Dulfer (1885 - 1967)

Over zijn maatschappelijke betrokkenheid zijn alleen gegevens bekend over de periode 1919-1967 waarin hij in Ede woonde. Hendrik was actief in de hieronder genoemde organisaties.

School met den Bijbel aan de Telefoonweg te Ede

Hij was lid van het schoolbestuur van deze lagere school in de periode ......

Christelijke ULO school aan de Beukenlaan te Ede

Hendrik was in 1922 ��n van de ondertekenaars van de oprichtingsakte voor de christelijke school voor Uitgebreid lager Onderwijs (ULO) te Ede. Hij was daarna 25 jaar secretaris/penningmeester van het bestuur. Bij zijn afscheid werd hij tot erelid benoemd en kreeg daarvoor een oorkonde (zie links). 

De school was gelegen aan de Beukenlaan te Ede. Zoon Henk en dochter Aukje gingen later ook naar deze school.

N.C.R.V.

Hendrik was jarenlang lid van de Verenigingsraad van de Nederlandse Christelijke radio Vereniging (NCRV). Zijn vriend Dirk Pereboom was penningmeester van het bestuur en haalde hem erin. 

Zoon Henk in toespraak bij begrafenis: "Om de dienst aan Zijn Heer ging het hem en het zal voor u niet vreemd zijn te horen dat hij behoorde bij de eerste honderd mensen, die zich om de nog jonge N.C.R.V. schaarden, iets wat in de beginperiode allerminst vanzelfsprekend was."

Dirk Pereboom schreef het scenario  voor de eerste promotiefilm (!) voor de NCRV 'De klokken luiden' 1930 (zie Parade der Mannenbroeders p. 188 ev). Aukje herinnert zich dat er een bus vol mensen uit Ede naar Hilversum ging om bij de filmopnamen als figurant op te treden. Loes herinnert zich dat ze ook in de film voorkomt. Ze loopt vooraan in een rij kinderen die uit school komt (vooraan op voorspraak van Dirk Pereboom)

Anti-Revolutionaire Partij (ARP)


Hendrik was lid van kiesvereniging van de Anti Revolutionaire Partij, de ARP. De partijleider Colijn werd geadoreerd. 

Loes herinnert zich dat Vader Hendrik thuis kwam van zijn werk en zei 'Het tractement is weer verlaagd.' Maar ze hoorde echter nooit een woord van kritiek. Colijn was premier (eerste minister) van het kabinet. Hij zou wel weten wat het beste was. 

Hendrik was gedurende enige tijd bestuurslid van de A.R.-kiesvereniging "Nederland en Oranje" in Ede (zie links).

Gereformeerde kerk

Volgens zoon Henk (zie toespraak bij begrafenis) was zijn Vader "afkomstig uit een hervormd gezin. In zijn geboorteplaats Winterswijk was de vrijzinnige richting toonaangevend en zijn ouders, terugdeinzend voor de moeilijke stap met de kerk der vaderen te breken, hadden zich aangesloten bij een kleine groep hervormden, die zich als een zogenaamde hervormde evangelisatie hadden verenigd. Tot onderscheid van jaren gekomen deed vader uit volle overtuiging belijdenis in de gereformeerde kerk en was hij daarvan in alle bescheidenheid den trouw en meelevend lid. Was het deze kerkelijke afkomst, die hem al heel vroeg op het pad der oecumene bracht?"

Dochter Aukje: Vader was hervormd, maar ging later van de 'grote kerk' naar het 'lokaal'. Hij werd in zijn jeugd gereformeerd. Later is zijn hele familie hem gevolgd.  Het zou voor Hendrik ondenkbaar zijn om weer hervormd te worden.

Hendrik kwam ooit op tweetal voor de verkiezing tot ouderling. Maar vanuit gemeente werd bezwaar in gebracht omdat hij gezien zijn rode neus wel een stille drinker moet zijn. Hij werd van de kieslijst afgevoerd. Later, na zijn pensioen, is hij nog diaken geweest. Hij droeg dan een zwart jasje, gestreepte broek en zwarte handschoenen. Het geld werd opgehaald met een collectezak aan een stok. Bij het Heilig Avondmaal werd een jacquet gedragen.

Hendrik en Yke hebben er volgens zijn hun dochters Aukje en Loes nooit over gedacht om mee te doen met de 'vrijmaking' (afsplitsing van de Gereformeerde Kerken in Nederland die plaats vond in 1944 na de 'zaak Schilder'). Waarom? Hendrik was daarvoor waarschijnlijk te oecumenisch ingesteld gezien zijn achtergrond in de Ned. Hervormde kerk en zijn werk voor de NCRV en de Chr. ULO school. Ook zal de vriendschap met Dirk en Martha Pereboom een factor zijn geweest; die waren nog veel ruimer van opvattingen.

Er werd thuis driemaal per dag aan tafel uit de �bijbel� gelezen. �s Morgens uit het dagboek "De lendenen omgordt" (van Ds Knap e.a.), �s middags uit het O.T. en �s avonds uit het N.T. Hendrik hield op een briefje bij welke verzen hij gelezen had.

Vakvereniging P.C.B. 

Hendrik was lid van de Protestants Christelijke Bond van Spoorwegpersoneel (PCB). Loes herinnert zich dat deze bond elk jaar een kalender uitgaf met als logo 'Houdt U mannelijk, weest sterk'.

Oranjevereniging

Uit het programma van de Oranjevereniging voor de feestelijkheden op 31 augustus & 6 september 1938 blijkt dat G.H. Dulfer (Wegopzichter S.S.) lid was van het (omvangrijke) Comit� van Aanbeveling. Zijn vriend Dirk Pereboom was o.a. Algemeen voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het Werkcomit�.

Riek Uittenbogaard nam als Maria Margaretha van Waldeck-Wildungen te paard deel in de historische optocht. Ze herinnerde zich medio 2001 dat het geen pretje geweest was. Omdat ze geen paardrijles gehad had was ze best bang voor mogelijke problemen.